Zásady ochrany osobních údajů internetového obchodu www.phukurpa.pl

I. Správce osobních údajů

 1. Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 29. června 2016 o ochraně osobních údajů o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (RODO) je Józef Krupa podnikající pod názvem PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE KRUPA JÓZEF na ul. Wyzwolenia 60, 44-321 Marklowice, NIP: 6470502386, REGON: 271578418.
 2. Adresa e-mailu správce dat: info@phukrupa.pl.
 3. Administrátor w myśl art. 32 ust. 1 Společnost RODO dodržuje zásadu ochrany osobních údajů a přijímá vhodná technická a organizační opatření, aby zabránila náhodnému nebo nezákonnému zničení, ztrátě, změně, neoprávněnému zveřejnění nebo neoprávněnému přístupu k osobním údajům zpracovávaným v souvislosti s její činností.
 4. Poskytnutí osobních údajů zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření smlouvy se správcem údajů.
 5. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro plnění smlouvy nebo poskytování služeb subjektu údajů.

II. Účel a důvody zpracování osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje pro následující účely:

 1. příprava obchodní nabídky v reakci na zájem zákazníka, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení RODO);
 2. uzavírání a plnění kupních smluv se zákazníky na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);
 3. poskytování služeb elektronickými prostředky prostřednictvím internetového obchodu na základě uzavřené smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO);
 4. vyřizování stížností na základě povinnosti správce v souvislosti s platnými právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO);
 5. vyřizování stížností na základě povinnosti správce v souvislosti s platnými právními předpisy (čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení RODO);handling of complaints based on the controller’s obligation under applicable law (Article 6(1)(c) of the RDPD);
 6. archivace údajů za účelem případného uplatnění, prosazení nebo obhajoby nároků nebo prokázání skutečností, což je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR);
 7. telefonický nebo e-mailový kontakt, zejména za účelem zodpovězení dotazů správci, což je oprávněný zájem správce (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
 8. Zasílání technických informací o provozu internetového obchodu a službách, které zákazník využívá, což je oprávněný zájem správce údajů (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR);
 9. Marketing vlastních produktů správce, který je jeho oprávněným zájmem (čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) nebo je založen na předchozím souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR).

III. Příjemci dat. Předávání údajů do třetích zemí

 1. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být subjekty spolupracující se správcem, pokud je to nezbytné pro plnění smlouvy uzavřené se subjektem údajů.
 2. Příjemci osobních údajů zpracovávaných správcem mohou být také subdodavatelé – subjekty, jejichž služeb správce využívá ke zpracování údajů, např. účetní kanceláře, advokátní kanceláře, poskytovatelé IT služeb (včetně hostingových služeb).
 3. Správce může být povinen zpřístupnit osobní údaje na základě platných právních předpisů, zejména zpřístupnit osobní údaje oprávněným státním orgánům nebo institucím.
 4. Osobní údaje nebudou předávány subjektu se sídlem mimo Evropský hospodářský prostor.

IV. Doba uchovávání osobních údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu trvání smlouvy uzavřené se subjektem údajů a po jejím ukončení pro účely uplatnění nároků souvisejících se smlouvou, plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů, nejdéle však po dobu promlčecí lhůty podle ustanovení občanského zákoníku.
 2. Správce údajů uchovává osobní údaje obsažené ve fakturačních dokladech po dobu stanovenou ustanoveními zákona o dani z přidané hodnoty a zákona o účetnictví.
 3. Správce uchovává osobní údaje zpracovávané pro marketingové účely po dobu 10 let, nejdéle však do doby, než odvoláte svůj souhlas se zpracováním nebo vznesete námitku proti zpracování.
 4. Správce uchovává osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v odstavci 1. 1-3 po dobu 3 let, ledaže byl souhlas se zpracováním údajů dříve odvolán a ve zpracování nelze pokračovat na jiném základě než na základě souhlasu subjektu údajů.

V. Práva subjektu údajů

 1. Každý subjekt údajů má právo:
 2. přístup – získat od správce potvrzení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou údaje o osobě zpracovávány, má právo na přístup k následujícím informacím a jejich získání: účely zpracování, kategorie osobních údajů, informace o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou údaje zpřístupněny, doba uchovávání údajů nebo kritéria pro její určení, právo požadovat opravu, výmaz nebo omezení zpracování osobních údajů osoby, subjektu údajů a vznést námitku proti takovému zpracování (článek 15 RODO);
 3. získat kopii údajů – získat kopii zpracovávaných údajů, přičemž první kopie je bezplatná a za další kopie může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů (čl. 15 odst. 3 RODO);
 4. na opravu – požádat o opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, nebo o doplnění neúplných údajů (článek 16 RODO);
 5. na výmaz – požádat o výmaz svých osobních údajů, pokud správce již nemá právní základ pro zpracování nebo pokud údaje již nejsou pro účely zpracování nezbytné (článek 17 RODO);
 6. omezit zpracování – požádat o omezení zpracování osobních údajů (článek 18 RODO), pokud:

– subjekt údajů zpochybňuje přesnost osobních údajů, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost údajů ověřit,

– zpracování je protiprávní a subjekt údajů vznese námitku proti výmazu tím, že požádá o omezení používání,

– správce již údaje nepotřebuje, ale subjekt údajů je potřebuje k určení, uplatnění nebo obhajobě nároku,

– subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování – dokud se nezjistí, zda oprávněné důvody na straně správce převažují nad důvody námitky subjektu údajů;

 1. k přenositelnosti údajů – obdržet ve strukturovaném, běžně používaném strojově čitelném formátu osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci, a požádat o zaslání těchto údajů jinému správci, pokud jsou údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy s ním a pokud jsou údaje zpracovávány automatizovaně (článek 20 RODO);
 2. vznést námitku – vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů pro oprávněné účely správce z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, včetně profilování. Správce pak posoudí existenci závažných oprávněných důvodů pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektů údajů, nebo důvodů pro určení, výkon nebo obhajobu nároků. Pokud podle posouzení převáží zájmy subjektu údajů nad zájmy správce, je správce povinen zpracování údajů pro tyto účely ukončit (článek 21 RODO).
 3. Pro uplatnění výše uvedených práv by měl subjekt údajů kontaktovat správce prostřednictvím poskytnutých kontaktních údajů a informovat ho o tom, jaké právo a v jakém rozsahu si přeje uplatnit.
 4. Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů ve Varšavě.

VI. Profilování

Osobní údaje získané správcem nebudou zpracovávány automatizovanými prostředky, včetně profilování.